Definitii - cadastru, calificare a infractiunii, caducitae, cale de atac, calitate procesuala, cambie, capacitatea juridica, cautiune, causa remota, cesiune, cetatenie, certificat de mostenitor, clauza natiunii celei mai favorizate, clauza compromisorie,

cadastru: reprezinta totalitatea lucrarilor tehnice de determinare exacta a unor proprietati funciare cu toate caracteristicile lor consemnate intr-un registru oficial in care sunt trecute toate proprietatile funciare.

calificare a infractiunii: stabilirea caracterului penal al unei fapte, incadrarea in textul de lege care o prevede si o sanctioneaza si determinarea, in fapta comisa, a conditiilor cerute de norma incriminatoare pentru existenta acelei infractiuni.

caducitate: situatie in care actul juridic devine ineficace datorita unor cauze apãrute dupa încheierea sa si strãine de vointa autorului actului

cale de atac: - mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc., prin care se creeaza posibilitatea verificarii legalitatii si temeiniciei hotararilor judecatoresti si inlaturarea eventualelor greseli judiciare.

calitate procesualã: pozitie pe care se pot situa pãrtile: reclamantul - calitate procesualã activã si pârâtul - calitate procesualã pasivã

cambie (tratã, politã): înscris prin care o persoanã (trãgãtor) dã ordin unei alte persoane, denumitã tras sã plãteascã la scadentã o sumã de bani unei alte persoane, beneficiar, sau la ordinul acesteia

capacitatea juridica: - reprezinta aptitudinea generala a persoanei fizice sau juridice de a avea drepturi si obligatii recunoscute de lege, de a fi subiect de drept.

cautiune: sumã de bani depusa pentru garantarea executãrii unor obligatii de catre debitori

causa remota: scopul mediat - motivul determinant al încheierii unui act juridic civil

cesiune: transmiterea unui drept de creanta cu titlu oneros

cetãtenie: legãtura politicã si juridicã permanentã dintre persoana fizicã si stat, caracterizatã prin totalitatea drepturilor si obligatiilor reciproce dintre persoanã si statul al cãrui cetãtean este

certificat de mostenitor:  este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul domiciliu. Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

clauza natiunii celei mai favorizate: prevedere inclusã în acordurile internationale, mai ales în cele cu caracter economic, prin care pãrtile contractante se angajeazã sã-si acorde reciproc facilitãti pe care le-au acordat sau le vor acorda în viitor unui stat tert

clauzã compromisorie: stipulatie în cuprinsul unui Contract, prin care pãrtile convin ca în cazul în care, între ele s-ar ivi litigii în legãturã cu contractul încheiat sã le supunã pentru rezolvare unor arbitrii alesi

clauze de hardship: clauzã prin care se poate cere revizuirea contractului dacã au intervenit modificãri fatã de prevederile contractuale initiale, modificãri care ar produce consecinte defavorabile uneia dintre pãrti

clearing: modalitate de plata constând în compensarea reciproca a creantelor si obligatiilor (uzitata in comertul exterior)

cod: act legislativ care cuprinde într-o formã unitarã si sistematicã principalele norme juridice, apartinând unei anumite ramuri a dreptului

comisie rogatorie: art. 132 alin. 1 C.proc. civ. - institutie prin care un organ de urmãrire  penalã sau o instantã de judecatã care nu are posibilitatea sã asculte un martor, sã facã o cercetare la fata locului sau sã efectueze orice alt act procedural se adreseazã unui alt organ de urmãrire penalã sau altei instante egale în grad care are posibilitatea sã le efectueze

comodat (împrumut de folosinta):Contract esentialmente gratuit - art. 1560 - 1561 Cod civil - prin care o persoana împrumuta temporar, cu titlu gratuit, unei alte persoane un lucru pentru a se folosi de el cu obligatia de a-l returna

concesiune: Contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.

concordat: conventie incheiata între creditori si un comerciant insolvabil, în fata instantei, prin care se acorda comerciantului micsorarea sau amânarea platii datoriilor, permitându-i sa-si continue activitatea

conditie cazualã: conditie a cãrei îndeplinire depinde de hazard, fiind strãinã de vointa pãrtilor

conditie rezolutorie:conditie de a carei îndeplinire depinde desfiintarea actului juridic civil

conditie suspensivã: conditie de a cãrei îndeplinire depinde nasterea (perfectarea) actului juridic civil

conosament: document de insotire a marfurilor care atesta încarcarea acestora pentru a fi transportate

constitutie: legea supremã a unui stat care reglementeazã relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii

contencios (procedura): mod de rezolvare  a unui conflict de interese  in contradictoriu de catre un organ de jurisdictie

Contract: act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii. Codul civil, in cap. I, II, t. III, cartea III, art. 948, precizeaza conditiile esentiale pentru validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.
contopire: constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta înceteaza având drept consecinta înfiintarea unei societati comerciale noi

contractul la termen de tip "forward": reprezintã angajamentul de a cumpãra sau de a vinde o anumitã cantitate de titluri "suport" la o scadentã viitoare si la un pret stabilit în momentul încheierii contractului. Dacã la scadentã, pretul actiunii (sau al oricãrui alt activ ce a fãcut obiectul contractului) este superior pretului stabilit, cumpãrãtorul contractului realizeazã un profit, iar în caz invers, înregistreazã o pierdere.

control judiciar: drepturile si obligatiile pe care le au in cadrul unui sistem judiciar instantei judecatoresti superioare de a verifica, in conditiile si cu procedura stabilita de lege, legalitatea si temeinicia hotararii pronuntate de instantele judecatoresti inferioare lor si de a casa sau modifica acele hotarari ce sunt gresite sau de a le confirma pe cele ce sunt legale si temeinice.
contumacie: judecarea inculpatului in lipsa acestuia (absenta nejustificatã)

coproprietate:proprietate pe cote parti având ca obiect un bun individual determinat

creanta: datorie, obligatie

creditor chirografar: creditor care are un drept general asupra patrimoniului debitorului; nu se bucura de o garantie reala (gaj, ipoteca, privilegiu) pentru creanta pe care o are asupra debitorului

curatela:masura de ocrotire juridica a intereselor unei persoane care poate fi capabila, cu capacitate de exercitiu restrânsa sau lipsitã de capacitate de exercitiu

cutuma: este practica generala, relativ indelungata si repetata a statelor, considerata de ele ca dand expresie unor reguli de conduita cu forta juridica obligatorie, adica dand expresie unei reguli de drept. Cutuma este cel mai vechi izvor de drept international.

cvorum (quorum): minimul de membri necesar pentru ca o adunare sã fie legal constituitã


 
Abitatie
Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case.
 
 
Articole
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Definitii: Abitatie, Abtinere...
Abitatie: drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case. Abt...
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
Definitii - Habeas Corpus, hot...
Habeas Corpus (lat. a pãstra corpul): lege cu caracter constitutional pri...
Definitii - uzucapiune, uzufru...
uzucapiune (prescriptie achizitiva): mod de dobândire a proprietatii sau a...
Definitii - leasing, legat, le...
leasing: creditare - închiriere = operatiune complexã prin care cre...
Definitii - ordin de plata, ol...
ordin de plata: dispozitie data de catre o banca pentru a plati unei persoane fi...
Definitii - cadastru, califica...
cadastru: reprezinta totalitatea lucrarilor tehnice de determinare exacta a unor...
Definitii - non bis in idem, n...
non bis in idem: formulã conform cãreia este oprit unui judec&atil...
Definitii - magistrat, mandata...
magistrat: este denumirea acordata de lege judecatorilor si procurorilor. Au cal...